MÄTPERIOD 2021/2022

Korten på bordet

Hållbarhetsarbete 2021-2022 Eterne

Det här är kärnan i vår årliga uppföljning av nyckeltal. Vi har utgått från hela verksamheten, identifierat var vi har vår största påverkan och var vi har möjlighet att göra mest positivt avtryck.

Våra viktigaste områden är:

  1. Kunderna och medarbetarna – att vi har nöjda kunder och stolta medarbetare.
  2. Transporterna – att vi bidrar till så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.
  3. Kretsloppet – att så mycket material som möjligt återanvänds och återvinns.
Mätperioden är 2021-10-01–2022-09-30.
ANDEL ÅTERANVÄNT

Andel återanvänt gods i % av totala mängden hanterat gods som kunden inte längre behöver eller vill ha kvar. Detta är gods som vi säljer för projektets räkning eller lämnar till donationsmottagare som kan använda sakerna.

KUNDNÖJDHET
AV 5 MÖJLIGA
0

Siffran är det genomsnittsbetyg vi fått på vår årliga kundenkät och är ett snitt av svaren på 7 frågor med en skala mellan 1 och 5. Enkäten skickas till samtliga kunder vi genomfört uppdrag för under föregående 12-månaders period.

MEDARBETARNÖJDHET

Siffran är en sammanställning av vår årliga medarbetar-enkät med svar mycket nöjd eller nöjd. Enkätsvaren är anonyma och består av 16 frågor.

KRETSLOPP

Fördelning av våra kunders överblivna gods

Fördelning av allt det gods som våra kunder inte längre behöver eller vill ha. Här räknar vi såväl gods som går till återanvändning som gods som gått till återvinning, till förbränning eller till deponi.

VÅRA CO2-BESPARINGAR
711 225 kg

Det här är den besparing vi åstadkommit, i huvudsak genom återbruk av den inredning som våra kunder inte längre har användning för.

VÅRA CO2-UTSLÄPP
48 400 kg

Det här är våra samlade CO2-utsläpp från samtliga transporter.

Max Hofmann Eterne
MAX HOFMANN, VD, ETERNE

”Hållbarhet är en nyckelfaktor”

Vi är medvetna om att vår verksamhet har en påverkan på miljön, och därför är det oerhört viktigt för oss att driva vårt företag på ett ansvarsfullt sätt och att arbeta för att minimera vår påverkan på omvärlden. Vi är övertygade om att hållbarhet är en nyckelfaktor för en framgångsrik och ansvarsfull verksamhet.

Vi grundades med ett stort engagemang för det vi gör och sedan starten 2015 har vi strävat efter att göra vår del för att minska vår miljöpåverkan. Vi har redan tagit steg mot en mer hållbar framtid genom att minska vårt koldioxidutsläpp, öka vår och våra kunders återvinningsgrad samt avfallshantering. Men vi vet att det finns mer att göra.

Jag är övertygad om att vårt starka engagemang kommer att driva förändringen framåt, och att vi kommer att fortsätta att göra vår del för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Tack till er alla för att ni är med oss på denna resa.

Vi flyttar framtiden

Är ni nyfikna på våra tidigare hållbarhetsredovisningar?

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan, jobbar hårt för att minska vårt koldioxidavtryck och göra en positiv social skillnad. Kontakta oss om du önskar ta del av tidigare hållbarhetsredovisningar.